Documenteren van gevaarlijke stoffen voor het wegvervoer

Het documenteren van gevaarlijke stoffen is aan strenge regels onderworpen. Als deze regels niet worden nageleefd, kan dat bij ongevallen leiden tot gevaarlijke situaties. Ook loopt u, bij controle, het risico op hoge boetes voor het incorrect invullen van de documenten.

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen is een vervoersdocument noodzakelijk. Beurtvaartadres biedt hiervoor verschillende documenten aan

Vervoersdocumenten per modaliteit

Elke modaliteit kent zijn eigen wet- en regelgeving. Klik hier voor meer informatie over de wetgevingen. De volgende documenten kunt u gebruiken per modaliteit.

Modaliteit Multimodal Dangerous Goods Form IMO Dangerous Goods Declaration Shipper's Declaration
Weg X    
Spoor X    
Binnenvaart X    
Zeevaart X X  
Luchtvaart     X*

*De Shipper's Declaration is binnen de luchtvaart verplicht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Vervoersdocumenten voor wegvervoer

Elke regelgeving kent een eigen manier van invullen. Voor het wegvervoer is het niet verplicht een Multimodal Dangerous Goods Form te gebruiken. Het ADR schrijft voor dat een vervoersdocument aanwezig moet zijn. Dit mag dus ook een vrachtbrief zijn. Meer informatie over de verschillende documenten kunt u vinden in het artikel Documenten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Hoe vult u het vervoersdocument in?

Hiervoor kijkt u in het ADR bij het hoofdstuk 'Documentatie' (5.4). Dit hoofdstuk besteedt uitgebreid aandacht aan het (correct) invullen van het vervoersdocument. Voor internationaal vervoer dient u het vervoersdocument tweetalig in te vullen. In de taal van het land van verzending en - als de taal niet Engels, Duits of Frans is - in het Engels, Duits of Frans. Volgens de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) mag het vervoersdocument alleen in het Nederlands ingevuld worden bij binnenlands vervoer.

De basis: een voorbeeld

Voor de basis van het invullen kunt u een vast stappenplan doorlopen. Een voorbeeld: u vervoert benzine. In de stoffenlijst van het ADR staan de volgende gegevens over benzine. Alleen de velden die van toepassing zijn, zijn weergegeven.


Het is belangrijk dat u nagaat of er ‘special provisions’ (bijzondere bepalingen) van toepassing zijn op deze stof. Zo bent u onder andere door bijzondere bepaling 274 verplicht om de technische benaming van de stof te vermelden.

Stappenplan

Aan de hand van het voorbeeld over benzine kunt u dit stappenplan doorlopen:

De tekst op het vervoersdocument is dan als volgt:

UN 1203 BENZINE, 3, II, (D/E)

Bijzondere bepaling 274

Bijzondere bepaling 274 geeft aan dat de technische benaming van een stof gedocumenteerd dient te worden in het vervoersdocument. Dit moet tussen haakjes achter de juiste vervoersnaam. Voor het voorbeeld gebruiken we de lijst met organische peroxides. Daarin staat de stof acetylacetonperoxide. Deze stof moet ingedeeld worden onder het UN-nummer 3105. In de stoffenlijst staan de volgende gegevens voor UN 3105:


Als u het stappenplan aanhoudt, dan verloopt de invulling op deze manier:

De tekst op het vervoersdocument is dan als volgt:

UN 3105 ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VLOEIBAAR(ACETYLACETONPEROXIDE), 5.2, (D)

Bijzondere omschrijvingen

Het ADR kent meer bijzondere bepalingen die een extra omschrijving vereisen op het vervoersdocument. We lopen een aantal veel voorkomende omschrijvingen door. Tenzij anders is beschreven, gaan we uit van de stof UN 1203 BENZINE.

Afvalstoffen
In het geval van afvalstoffen waarvan de samenstelling bekend is, dient u de tekst ‘AFVAL’ tussen het UN-nummer en de vervoersnaam toe te voegen.

UN 1203 AFVAL BENZINE, 3, II, (D/E)

Als de samenstelling niet precies bekend is, mag u de afvalstoffen onder een UN-nummer en in een verpakkingsgroep indelen, gebaseerd op de bekendheid van de afzender met de afvalstoffen. U dient dan de tekst ‘AFVAL VOLGENS 2.1.3.5.5’ aan de juiste vervoersnaam toe te voegen. De technische benaming kunt u achterwege laten.

UN 3264 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G., 8, II, (E), AFVAL VOLGENS 2.1.3.5.5

Aansluitend vervoer
Voor vervoer dat ook vervoer over zee of door de lucht omvat, dient u de volgende tekst toe te voegen aan de beschrijving: 'VERVOER VOLGENS 1.1.4.2.1’.

UN 1203 BENZINE, 3, II, (D/E), VERVOER VOLGENS 1.1.4.2.1

Milieugevaarlijke stoffen
Behoort de stof tot een van de klassen 1 t/m 9 en is die, na onderzoek, milieugevaarlijk bevonden? Dan dient u de tekst ‘MILIEUGEVAARLIJK’ toe te voegen aan het vervoersdocument. Dit voorschrift is niet van toepassing op UN 3077 en UN 3082.

UN 1203 BENZINE, 3, II, (D/E), MILIEUGEVAARLIJK

Voor vervoer dat ook vervoer over zee omvat, is de vermelding ‘MARINE POLLUTANT’ in plaats van ‘MILIEUGEVAARLIJK’ ook acceptabel. 

Vragen?

Het ADR kent natuurlijk meer omschrijvingen voor het vervoersdocument. Heeft u vragen over dit artikel of over het vervoer van gevaarlijke stoffen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Mustafa BoubkariCustomer service medewerker088 - 55 22 158