arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search

SUTC (Stichting Uniforme Transport Code)

De Stichting Uniforme Transport Code heeft 3 aandeelhouders. Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB)

De sector Transport en Logistiek is een dynamische sector waarin dagelijks duizenden bedrijven actief zijn om de goederenstromen in binnen en buitenland zo optimaal mogelijk te organiseren. De belangen van deze bedrijven worden vertegenwoordigd door de organisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) namens de logistiek dienstverleners en evofenedex namens de handelaren, producenten en exporteurs. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 20.000 bedrijven.

Op veel onderwerpen en beleidsterreinen werken de organisaties nauw samen met als doel het ondernemerschap in de sector te bevorderen en daarmee de sector Transport en Logistiek als geheel naar een hoger niveau te brengen. Op een aantal onderwerpen bestaat een dermate groot gezamenlijk belang dat dit belang is ondergebracht in aparte organisaties waarvan TLN, evofenedex, en ook het Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB) aandeelhouder zijn. In dit kader zijn met name Beurtvaartadres en stichting Vervoeradres van belang.

Beurtvaartadres is de organisatie die de sector faciliteert bij het gebruik van de juiste wettelijke documenten die gebruikt worden bij het vervoer over weg, water of lucht en is distributeur van TransFollow in Nederland. TransFollow is de standaard voor de digitale vrachtbrief. De Stichting vervoeradres (sVa) faciliteert de logistieke keten met tweezijdige, door het bedrijfsleven gedragen algemene voorwaarden (zoals de AVC 2002). Centraal hierbij staan evenwichtige risicoverdeling, brancheacceptatie en duidelijkheid over de rechtspositie van zowel afzender (verlader), logistieke dienstverlener als geadresseerde. In beide organisaties zijn de belangen van logistiek dienstverleners en verladers evenredig vertegenwoordigd. 

Waarom SUTC?

TLN, evofenedex en NBB zijn van mening dat de belangen bij het delen van data, het beheren van standaarden, het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van standaarden, het verzamelen en distribueren van expertise over standaarden voor logistiek dienstverleners en verladers groot en voor de partijen gelijkwaardig zijn. In de afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt met initiatieven als papierloos transport (elektronische transportopdracht en factuur), TransFollow (elektronische vrachtbrief), EBA (elektronische begeleidingsbrief afval) en het Open Trip Model (datadeelmodel voor de online uitwisseling van real-time logistieke en verkeerskundige data.

Om die reden hebben TLN, evofenedex en NBB besloten om SUTC weer te activeren. SUTC is al in 1986 door de (voorlopers van de huidige) brancheorganisaties opgericht met als doel standaarden voor elektronische berichtuitwisseling te beschrijven en te beheren. Op dat moment lag de focus voornamelijk op EDI-berichtstandaarden voor transport en logistiek.

SUTC is een onafhankelijke stichting met een vergelijkbare organisatiestructuur en aansturing als Beurtvaartadres en sVa. In het geval van SUTC betekent dit dat zij namens de aandeelhouders het expertisecentrum voor standaarden in de sector Transport en Logistiek faciliteert zodat alle aangesloten partijen hier maximaal en non-discriminatoir gebruik van kunnen maken.

Open standaarden

SUTC is van mening dat gebruik van open standaarden voor uitwisselen van data van groot belang is. De belangrijkste gedachten hierbij zijn:

 • Open standaarden zijn voorwaardelijk om data te delen
 • Open standaarden verlagen drempels om data te delen
 • Open standaarden stimuleren data delen
 • Open standaarden stimuleren toetreding van marktpartijen
 • Open standaarden verminderen risico’s bij introductie van nieuwe producten en diensten in de markt
 • Data delen verbetert efficiency en versterkt de innovatiekracht
 • Beheer van open standaarden kan alleen door een onafhankelijke, non-profit organisatie die bestuurd wordt door de branche
 • De logistieke branche is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de open standaarden en dient daartoe voldoende waarborg te geven

 

Wat doet SUTC? Activiteiten SUTC

SUTC stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden, zodat de sector effectief kan werken en innovaties worden ondersteund. De belangrijkste activiteiten van SUTC zijn:

 • Oprichten en ondersteunen van samenwerkingsverbanden voor bestaande en te ontwikkelen standaarden

  • Van belang is dat dit evenwichtige samenwerkingsverbanden zijn, waarbij de belangen van alle partijen goed zijn vertegenwoordigd. Uiteraard  maken ook softwareleveranciers onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden
 • Adoptie en erkenning van open standaarde

  • Standaarden worden waardevoller als ze ook toegepast worden.
  • Er is een sterke voorkeur voor uitvoering van pilot projecten (hierbij is ook een rol voor NLIP weggelegd)
 • Het promoten en actief stimuleren van het gebruik van standaarden in de sector Transport en Logistiek

 • Rechtenbeleid

  • Differentiëren rechten tussen belanghebbenden i.v.m. transparante besluitvorming. Hierbij zijn leveranciers vs vervoerders/afzenders betrokken.
  • Omgang met intellectueel eigendom
 • Architectuur en roadmap

  • Bewaken samenhang van standaarden en voorkomen van onnodige of niet gewenste overlap. Ook internationale standaarden worden hierin meegenomen. Standaardisatieagenda langere termijn, beleid voor versiebeheer
 • Identificatie nieuwe ideeën via ondernemersorganisaties, werkgroepen, expertgroepen en softwareleveranciers en opvolging daarvan (belangenanalyse en business case)

  • Inventariseren van wensen en eisen (aanpassingen van de specificatie)
  • Ontwikkeling nieuwe versies van de specificatie van standaarden
  • Vaststellen uiteindelijke specificatie/ versiebeleid
  • Ontwikkelen nieuwe standaarden
 • Expertisecentrum /vraagbaak

  • Zorgen dat markpartijen eenvoudig en laagdrempelig toegang hebben tot kennis en ervaring met relevante standaarden in de logistieke sector. Dit betreft niet alleen de door SUTC beheerde standaarden
 • Opleiden

  • Organisaties helpen met het vergaren van relevante kennis van standaarden en de toepassing daarvan
 • Module ontwikkeling (stimulering van de markt/NLIP)

 • Verbinden met softwareleveranciers

  • Zorgen dat er kennis is van ontwikkeling van relevante producten voor de logistieke sector en ondersteunen bij het definiëren van noodzakelijke standaarden
 • Pilots

  • Inrichten van proefprojecten om aan te tonen dat bepaalde standaarden in praktijk werken (Samenwerking met NLIP)
 • Validatie en certificatie

  • Uitvoeren van specifieke services waarmee leveranciers zekerheid hebben dat door hen ontwikkelde producten voldoen aan door SUTC beheerde standaarden (bijvoorbeeld automatische API controle)
 • Documentatie

  • Vastleggen en publiceren van documentatie is een belangrijke verantwoordelijkheid van SUTC. Dit is inclusief vastleggen in de in te richten portal.

 

Meer info

Een nieuwe site met uitgebreide informatie is in ontwikkeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wout van den Heuvel