arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Alleen ga je sneller - Samen kom je verder

Vereniging ICT leveranciers sector Transport en Logistiek

Een werkgroep van ICT leveranciers uit de sector Transport en Logistiek nemen in samenwerking met de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) het initiatief om een eigen vereniging van ICT leveranciers in de sector Transport en Logistiek op te richten.

Aanleiding

Belangrijkste aanleidingen voor het oprichten van een vereniging zijn:

 • Soort gelijke vereniging in sector Transport en Logistiek bestaat niet
 • Bundeling en formalisering van reeds bestaande overlegstructuren met o.a. TLN ICT klankbordgroep, TransFollow, Talking Traffic
 • Voldoende onderwerpen en aandachtsgebieden met gezamenlijk belang
 • Behoefte vanuit sectororganisaties evofenedex, TLN en overheid (Talking Traffic, NLIP) om meer gestructureerd samen te werken met ICT sector

De werkgroep heeft het doel, doelgroep, aandachtsgebieden en uitvoering van de vereniging uitgewerkt.

De werkgroep bestaat uit:

 • René Knapen – TANS
 • Jan Timmerman – Centric IT Solutions
 • Jitske Brink – Filogic
 • Roderick Verhoef – Rainbow Solutions
 • Frank Kindt – Aventeon
 • Twan Goossens – Mobicoach
 • Jaap van Bussel – PTV Group
 • Roderick Rodenburg – Synple
 • Wout van den Heuvel – SUTC/TLN.

Doel vereniging – tevens toegevoegde waarde voor bedrijven

Het doel van de vereniging is de bevordering van een verantwoorde toepassing van de informatica en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de sector Transport en Logistiek en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties, welke informatica en ICT producten en diensten t.b.v. de sector Transport en Logistiek aanbieden.                                                                                       

De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van: - Kennisoverdracht - Standaardisatie - Netwerken

De vereniging zet zich in voor het algemeen belang van haar leden en is niet gericht op het behalen van voordeel van individuele leden. Zij doet dit door actief een dialoog aan te gaan met de belangrijkste stakeholders binnen de eigen en aanpalende industrieën, overheden onder wie: TLN, evofenedex, NLIP, ministerie I&W

In de snel en sterk veranderende markt wil de vereniging zijn die passief en actief adviezen geeft over automatisering in de sector Transport en Logistiek.  De vereniging wil op deze manier als vraagbaak en verbinder een bijdrage leveren aan kwalitatief goede en veilige ICT in de sector. Per jaar benoemt de vereniging een aantal kernthema’s, die de leidraad vormen voor de verenigingsactiviteiten.

Doelgroep

Vereniging van bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen en leveren van ICT oplossingen (Hardware, Middleware, Software) en die daarbij een specifieke focus hebben op de sector Transport en Logistiek. Dit zijn o.a. leveranciers van TMS, FMS, WMS, financiële software, Business Reporting, APS, en samenwerkingsplatform. 

Aandachtsgebieden

Het succes van een vereniging hangt samen met de betrokkenheid van de leden van de vereniging. Op basis van de behoefte van de leden bepaalt het bestuur de aandachtsgebieden en activiteiten. Uitgangspunt van deze vereniging is dat leden actief bijdragen, meedenken en meedoen aan de activiteiten van de vereniging.

De focus van de vereniging zal in 1e instantie dicht liggen bij de primaire processen van de bedrijven in de sector Transport en Logistiek. Concreet zijn dit de operationele processen waarbij Transport Management Systemen, Fleet Management systemen en systemen of platforms die daar nauw aan gerelateerd zijn een belangrijke rol spelen. Het bestuur bepaalt in afstemming met de leden het beleid en de aandachtsgebieden van de leden. Bij de start richt de vereniging zich op de volgende aandachtsgebieden activiteiten.

 

presentatie

Activiteiten van de vereniging

 • Opzetten eigen website – betere profilering ICT leveranciers naar de sector
 • Online community voor kennisdelen beschikbaar voor directie, sales, ontwikkelaars, projectleiders etc
 • Werkgroepen op gebied van standaardisatie, opleidingen, profilering/kwaliteit
 • Formele en informele netwerkbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen directie, sales, ontwikkelaars, projectleiders
 • Organiseren kennissessie over TransFollow, iShare, Open Trip Model, CAO
 • Overleg met kennisinstellingen en onderwijs. Hoe krijgen we studenten overtuigd om bij een ICT leverancier in de logistiek te gaan werken

Opzet Vereniging

Bij voldoende belangstelling vanuit het bedrijfsleven zal de vereniging geformaliseerd worden door inschrijving bij de Kamer van Koophandel en notaris met bijbehorende statuten en huishoudelijk reglement.

Bestuur

Een bestuur dient een goede afspiegeling te zijn van de leden van de vereniging.  De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris worden vastgesteld bij definitieve oprichting van de vereniging. De volgende personen zijn bereid om zitting te nemen in het bestuur van de vereniging.

Bestuursleden
Naam Bedrijf Soort Applicatie
René Knapen TANS Automatisering TMS
Jan Timmerman Centric IT Solutions TMS
Roderick Verhoef Rainbow Solutions TMS
Jitske Brink Filogic TMS
Frank Kindt Aventeon FMS
Twan Goossens Mobicoach FMS
Roderick Rodenburg Synple Connected Applicaties

Het bestuur van de vereniging zal regelmatig vergaderen en 1x per jaar verantwoording afleggen aan de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Secretariaat

Het secretariaat van de vereniging zal worden uitgevoerd door de Stichting Uniforme Transport Code. Vanwege de relatie met evofenedex en TLN beschikt SUTC over de expertise, ervaring, netwerk en faciliteiten om het secretariaat van de vereniging professioneel uit te voeren. Daarnaast is de inhoudelijke verbinding met de organisaties evofenedex en TLN geborgd zodat er gestructureerde en constructieve samenwerking kan plaatsvinden op de aandachtsgebieden kennisdeling, standaardisatie en netwerken.

Begroting en contributie

De vereniging kent een eigen begroting met als belangrijkste kostenposten: marketing en communicatie, secretariaatskosten, kosten vergaderingen en bijeenkomsten en advieskosten. De inkomsten zullen in 1e instantie en voornamelijk bestaan uit contributie van de leden.

Voorstel Contributieregeling
Omzet Contributie per jaar
minder dan € 250.000 € 300,-
meer dan € 250.000 € 1250,-

Naast contributies bestaan er mogelijkheden om via donaties, sponsoring of subsidie inkomsten te genereren.

Wout van den Heuvel
Wout van den Heuvel
Algemeen secretaris

Schrijf u hier in !

Middels dit formulier toont u uw interesse voor de vereniging van ICT leveranciers