Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment
Beurtvaartadres neemt mee

DisclaimerVoor de toegang tot en het gebruik van deze website of een van de websites van bVa Holding B.V. of één van de gerelateerde organisaties inclusief Stichting Vervoeradres, hierna te noemen “Beurtvaartadres organisaties” gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van een van deze websites (hierna ook: de website) betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over een der Beurtvaartadres organisaties en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. De Beurtvaartadres organisaties kunnen niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door een der Beurtvaartadres organisaties geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat de Beurtvaartadres organisaties niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door een der Beurtvaartadres organisaties. Een en ander laat onverlet dat de Beurtvaartadres organisaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van een der Beurtvaartadres organisaties. Met het oog hierop wordt de gebruiker van de website aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website verkregen informatie.

Auteursrecht

De website is eigendom van een der Beurtvaartadres organisaties. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, de tekst, de vormgeving, de beelden en geluiden, behoren toe aan een der Beurtvaartadres organisaties of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan een der Beurtvaartadres organisaties. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een der Beurtvaartadres organisaties worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan een der Beurtvaartadres organisaties worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van een der Beurtvaartadres organisaties van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

E-mail

De informatie verzonden in het e-mailbericht waarin naar deze disclaimer wordt verwezen, is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender, niet toegestaan. De verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. De verzender kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoek ik u vriendelijk het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Privacy

Voor de Beurtvaartadres organisaties is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Het navolgende privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van deze website:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat wij derden inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als wij dat doen. Indien u via de website bestellingen met behulp van uw creditcard of een andere betaalkaart plaatst, geven wij de kaartgegevens door aan de bank of creditcardmaatschappij ter autorisatie van de transactie en de uiteindelijke betaling.

De informatie die door de Beurtvaartadres organisaties tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld (door middel van cookies), worden door de Beurtvaartadres organisaties aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de websites. Buiten het gebruik van cookies onthouden we ons van het automatisch registreren van gegevens of van het verzamelen van gegevens met uitzondering van de informatie die u specifiek aan ons verstrekt. U kunt uw computer browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar deze raakt daardoor wellicht de toegang tot bepaalde delen van de website kwijt. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van een der Beurtvaartadres organisaties wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen (info@beurtvaartadres.nl) met het verzoek tot verwijderen van uw gegevens.

Toegang

De Beurtvaartadres organisaties behouden zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van voorwaarden en bepalingen

De Beurtvaartadres organisaties behouden zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie over de door ons via deze website aangeboden producten kunt u gebruik maken van het e-mail adres info@beurtvaartadres.nl. U kunt zich eveneens schriftelijk tot ons wenden op het hieronder genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en, zo mogelijk, een e-mail adres.


Vragen? Bel mij gerust!

Bernadette den Uijl
Adjunct-directeur

Tel 06 303 723 94 E-mail Stuur een mail