Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment
Beurtvaartadres neemt mee

Leveringsvoorwaarden


Neem vrijblijvend contact op

Beurtvaartadres B.V. Statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, handelsregister no.27015326 ’s-Gravenhage (hierna te noemen “Beurtvaartadres”)


1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige)rechtsbetrekkingen tussen Beurtvaartadres document B.V., Beurtvaartadres digitaal B.V. respectievelijk Beurtvaartadres douane B.V. (hierna alle te noemen: Beurtvaartadres) en de wederpartij.

1.2. Voorzover daarvan in de Algemene Voorwaarden door Beurtvaartadres niet wordt afgeweken zijn naast deze voorwaarden tevens van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

1.3. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van toepasselijkheid van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten met Beurtvaartadres.

2 Offertes en bestellingen

2.1. Alle offertes van Beurtvaartadres zijn vrijblijvend.Een offerte van Beurtvaartadres wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen, indien de wederpartij deze niet binnen één maand na datum van de offerte schriftelijk heeft aanvaard.

2.2. Een overeenkomst tussen Beurtvaartadres en de wederpartij komt tot stand door schriftelijke bevestiging of door het verzenden van een email aan het door wederpartij opgegeven emailadres door Beurtvaartadres van de door de wederpartij gedane bestelling. Eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet schriftelijk of per email zijn bevestigd, zullen daarmee zijn vervallen.

3 Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en ander belastingen en/of heffingen van overheidswege en exclusief emballage, kosten van verzekering en niettegenstaande de bepaling van artikel 3.3 gebaseerd op basis van levering af-fabriek (Incoterms 2000).

3.2. Mochten zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, dan is Beurtvaartadres gerechtigd te bedingen dat de overeengekomen prijs dienovereenkomstig zal worden verhoogd. Beurtvaartadres zal de wederpartij van eventuele prijsverhogingen schriftelijk dan wel per email op de hoogte stellen. De wederpartij wordt geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard,tenzij zij binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling aan Beurtvaartadres schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Aan de wederpartij wordt als tegemoetkoming in de vracht- en administratiekosten een bijdrage gevraagd. Bij een bestelling met een orderbedrag onder de € 200,- zal bij een een bedrag van € 14,50 aan verzend en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een bestelling met een orderbedrag boven of gelijk aan €200,= zal geen verzend en administratiekosten in rekening worden gebracht.

4 Levering en risico

4.1. Het transportrisico voor de goederen gaat op de wederpartij over op het moment dat deze de plaats van productie c.q.opslag in Nederland verlaten bij inlading in het transportmiddel.

4.2. Bij gebreke van inontvangstneming door de wederpartij is Beurtvaartadres bevoegd tot opslag op kosten en voor risico van de wederpartij.

4.3. De in de offerte vermelde en overeengekomen levertijden zijn bij benadering opgegeven. Beurtvaartadres zal zich inspannen om de overeengekomen levertijd te realiseren.Voor schade ten gevolge van te late levering is Beurtvaartadres -met inachtneming van het in Artikel 7.4.bepaalde -niet aansprakelijk.

5 Betaling

5.1. De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

5.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum, zonder dat ingebrekestelling vereist is, gehouden een rente te betalen van 1% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag.

5.3. Alle gerechtelijk en buitengerechtelijk kosten die Beurtvaartadres moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijk kosten worden geacht minimaal 15% van de vordering met een minimum van €20,— te bedragen.

5.4. Het niet nakomen door de wederpartij van zijn betalingsverplichtingen heeft van rechtswege de onmiddellijk opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen die door de wederpartij aan Beurtvaartadres verschuldigd zijn uit welken hoofde dan ook.

5.5. Het niet nakomen door de wederpartij van zijn betalingsverplichtingen geeft Beurtvaartadres het recht eventuele volgende leveringen aan de wederpartij op te schorten.

6 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

6.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Beurtvaartadres totdat de wederpartij al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook verschuldigd is aan Beurtvaartadres volledig heeft voldaan.

6.2. Beurtvaartadres heeft te allen tijde het recht van de wederpartij te verlangen dat deze deugdelijk zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen. Zolang deze zekerheid niet ten genoege van Beurtvaartadres is gesteld, heeft zij het recht de levering van de overeengekomen goederen en diensten op te schorten.

7 Keurings-, reclame-en garantieregelingen

7.1. Onder voorbehoud van het in Artikel 7.2 t/m 7.4 gestelde garandeert Beurtvaartadres gedurende een periode van 12 maanden na levering in de zin van Artikel 4.1 de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en diensten.

7.2. De wederpartij ontvangt uitsluitend drukproeven of revisies indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van deze drukproeven c.q. revisies zal de wederpartij op- of aanmerkingen schriftelijk kenbaar moeten maken aan Beurtvaartadres, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de drukproeven c.q. revisies te hebben aanvaard. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en wijze van uitvoering van op basis van drukproeven c.q. revisies door Beurtvaartadres vervaardigde goederen. Controle van drukproeven en revisies door Beurtvaartadres op verzoek van de wederpartij (of door de wederpartij ingeschakelde derden)geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij zelf.

7.3. De wederpartij is verplicht de goederen binnen 5 dagen na levering in de zin van Artikel 4.1 te doen keuren en reclames dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de levering bij Beurtvaartadres schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de geleverde goederen en diensten te hebben aanvaard. Is een klacht naar het oordeel van Beurtvaartadres gegrond,dan zal zij, te haren keuze, de gebreken kosteloos herstellen of de geleverde goederen en diensten vervangen door gelijkwaardige goederen of diensten, welke de gebreken niet vertonen, alles binnen een daarvoor in redelijkheid door Beurtvaartadres te bepalen tijdsbestek.

7.4. De garantie zoals bedoeld in Artikel 7.1 geldt niet indien (I)de wederpartij zelf reparaties verricht aan of wijzigingen in hoedanigheid,samenstelling of verpakking van de geleverde goederen aanbrengt of deze door derden laat verrichten of aanbrengen of indien (II)de geleverde goederen onoordeelkundig of voor een ander doel, dan waarvoor zij zijn bestemd worden gebruikt of (III)gebrekkig of in strijd met de overeengekomen en/of wettelijk voorschriften worden onderhouden en/of bewaard of indien (IV)de gebreken worden veroorzaakt door onduidelijkheden c.q. onjuistheden in de aan Beurtvaartadres verstrekte opdracht, zoals (maar niet beperkt tot) slechte, onduidelijk of dubbelzinnig geschreven kopij, het niet in behoorlijk staat verkeren van bijgeleverde originelen, kopieën, of ander gegevensdragers of indien (V)het gebrek aan de goederen anderszins redelijkerwijs aan de wederpartij kan worden toegerekend.

8 Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Beurtvaartadres is beperkt tot de in artikel 7 genoemde garantieverplichting en Beurtvaartadres aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, tenzij die aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van Beurtvaartadres zelf. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, bedrijfs- en gevolgschade en schade op grond van en/of in verband met productaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen is uitgesloten.

9 Overmacht

9.1. In geval Beurtvaartadres door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen is zij gerechtigd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst in zijn geheel, respectievelijk voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te annuleren.

9.2. Onder overmacht zal tevens - doch niet uitsluitend - worden verstaan: brand, werkstaking, stremming in vervoer, personeelsgebrek, gebrek aan vervoermiddelen,werkliedenuitsluiting, bedrijfsstoring bij Beurtvaartadres, haar onderaannemers of derden alsmedeelk ander belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Beurtvaartadres afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van goederen en diensten door derden die door Beurtvaartadres bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de met de wederpartij gesloten overeenkomst zijn ingeschakeld.

10 Ontbinding

10.1. Indien de wederpartij nalatig is of blijft enige op hem rustende verplichting jegens Beurtvaartadres na te komen of in geval van zijn faillissement, surséance van betaling, overlijden of liquidatie, heeft Beurtvaartadres het recht om naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst te ontbinden onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

11 Levering software en daarmede samenhangende diensten

11.1. Op leveringen van software en de daarmede samenhangende diensten door Beurtvaartadres zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Branche Verenigingen voor Informatietechnologie FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003, onder nummer 06/2003. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

11.2. Bij strijd tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de sub 1 genoemde Fenit voorwaarden, gaan de bepalingen uit deze overeenkomst voor.

12 Diversen

12.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. 12.3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage


Heeft u vragen ? Bel ons gerust

Beurtvaartadres

al 95 jaar uw betrouwbare partner

Tel 088 55 22 100 E-mail Stuur een mail