Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment

SOFTWAREGEBRUIKSRECHT- en Abonnementsovereenkomst BTMS-WebDoc Abonnement

Versie 1.6 september 2010

De contractpartijen:

1. De licentienemer en onderhoudsafnemer van de programmatuur zoals    vermeld op de orderbevestiging of factuur, hierna te noemen "Gebruiker";

en

2. Beurtvaartadres Document BV, gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer, Maria Montessorilaan 1. 

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J. Hensgens, directeur, hierna te noemen "BEURTVAARTADRES";

overwegende:

 • dat BEURTVAARTADRES programmatuur heeft  ontwikkeld, aangeduid met "WebDoc , ten behoeve van het via Internet invullen en printen van formulieren, waaronder vrachtbrieven; Hieronder valt ook de versie Print only. 

 • dat BEURTVAARTADRES auteursrechthebbende is op WebDoc en de bijbehorende documentatie;

 • dat BEURTVAARTADRES (een deel van) de beschikbare modules van WebDoc ter beschikking stelt aan de Gebruiker;

 • dat Gebruiker kennis heeft genomen van de werking van WebDoc en gebruik wenst te maken van (een deel van) de daarvoor beschikbare modules;

 • dat Gebruiker gebruik wenst te maken van de diensten die BEURTVAARTADRES aanbiedt in verband met het gebruik van WebDoc;

 • dat partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen als volgt wensen vast te leggen;

zijn als volgt overeengekomen:

1. Licentie

1.1. BEURTVAARTADRES verleent aan Gebruiker het recht van toegang tot het gebruik van WebDoc

1.2. Het gebruiksrecht geldt alleen voor het aantal gebruikers zoals nader is overeengekomen.

2. Eenmalige licentiekosten

2.1. De vergoeding voor het hiervoor omschreven gebruik van WebDoc zal zijn overeenkomstig het bedrag, zoals vermeld op de factuur. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op de in de factuur aangegeven bankrekening.

3. Service

3.1. BEURTVAARTADRES stelt ten behoeve van Gebruiker de diensten van een helpdesk ter beschikking, waarvan Gebruiker gedurende een totaal van maximaal 8 uren per jaar gebruik kan maken. De helpdesk heeft tot taak telefonisch te adviseren over het gebruik en het functioneren van de WebDoc alsmede eventuele klachten van Gebruiker in verband met het gebruik van de  WebDoc te inventariseren, zo mogelijk te adviseren over de mogelijkheden om de klachten te verhelpen en vragen met betrekking tot het gebruik van WebDoc te beantwoorden.

3.2. De helpdesk is beschikbaar onder telefoonnummer 088-55 22 100 en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.

3.3. Indien naar de mening van de helpdeskmedewerker het probleem niet telefonisch kan worden verholpen, bestaat er de mogelijkheid een beroep te doen op een  technische medewerker, die in onderling overleg ter plekke het probleem zal trachten op te lossen.

3.4. BEURTVAARTADRES zal via de helpdesk gemelde klachten die niet direct verholpen kunnen worden zoveel mogelijk verhelpen in een nieuwe versie of release van WebDoc.

3.5. BEURTVAARTADRES heeft het recht de toegang tot WebDoc tijdelijk, zonder voorafgaande aankondiging, stop te zetten in verband met onderhoud of herstel. BEURTVAARTADRES zal er naar streven deze werkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren uit te voeren en gebruikers hierover tijdig te informeren.

3.6. BEURTVAARTADRES heeft het recht de gebruiker de toegang tot WebDoc en de bijbehorende modules te ontzeggen in geval gebruiker, ondanks  schriftelijke aanmaning, verzaakt de onder 4.1 omschreven vergoeding voor onderhoud te voldoen.

4. Abonnement

4.1.De jaarlijkse vergoeding voor de hiervoor omschreven service voor WebDoc zal zijn overeenkomstig het  bedrag opgenomen in het abonnement, zoals vermeld op de factuur en dient vooruit te worden voldaan. BEURTVAARTADRES is gerechtigd deze bedragen jaarlijks aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.


 

4.2. De abonnementstermijn van WebDoc is éénckalenderjaar. Het abonnement geeft recht op een printtegoed van een vastgesteld aantal eenheden afhankelijk per abonnement zoals vermeld op de factuur. Bij een printopdracht van één formulier worden één of meerdere eenheden op het tegoed afgeboekt. Bij het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn komt het resterende printtegoed te vervallen en verkrijgt men een nieuw printtegoed. Het aantal van dit nieuwe printtegoed is afhankelijk van het gekozen abonnement zoals vermeld op de factuur. Indien het tegoed binnen de abonnementstermijn verbruikt wordt dan kan de datum van het abonnement vervroegd worden waardoor men op die nieuwe abonnementsdatum nieuw printtegoed verkrijgt. Dit aantal van dit nieuwe printtegoed is afhankelijk van het gekozen abonnement zoals vermeld op de factuur. Deze nieuwe abonnementsdatum geldt dan als ingangsdatum voor de termijn van het nieuwe abonnement. 

4.3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op de in de factuur aangegeven bankrekening.

4.4. De kosten verbonden aan het doen van een beroep op een technische medewerker zullen worden berekend op basis van nacalculatie tegen de dan geldende tarieven.

5. Bewaarplicht Gebruiker

5.1. De Gebruiker is gehouden de met WebDoc ingevulde formulieren en documenten zelfstandig te bewaren overeenkomstig de daarvoor geldende bewaarverplichtingen, waaronder bewaartermijnen.

5.2. BEURTVAARTADRES is gerechtigd om de met WebDoc opgeslagen documenten van gebruikers met een lopende softwaregebruiksrecht- en serviceovereenkomst vanaf één jaar na datum van aanmaak te verwijderen uit WebDoc.

6. Contactpersonen

6.1. Voor de uitvoering van de softwaregebruiksrecht- en abonnementsovereenkomst, treedt voor BEURTVAARTADRES op en is tevens bevoegd om BEURTVAARTADRES ter zake te vertegenwoordigen alle medewerkers die in dienst zijn van BEURTVAARTADRES.

6.2. Voor de uitvoering van deze softwaregebruiksrechten abonnementsovereenkomst treedt voor Gebruiker op en is tevens bevoegd om Gebruiker ter zake te vertegenwoordigen de in de order vermelde contactpersoon van de Gebruiker.

7. Duur van de softwaregebruiksrechten abonnementsovereenkomst.

7.1. Het recht op het gebruik van WebDoc treedt in werking bij acceptatie van de softwaregebruiksrecht- en abonnementsovereenkomst en wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Na ommekomst van deze periode wordt deze softwaregebruiksrecht- en abonnementsovereenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.


7.2. Het recht op service zoals omschreven in artikel 3. van deze softwaregebruiksrecht- en abonnement overeenkomst treedt eveneens in werking bij ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van de gebruiksrecht overeenkomst.

7.3 Beëindiging van de softwaregebruiksrecht- en abonnementsovereenkomst

7.3.1. Elk der partijen heeft het recht het softwaregebruiksrecht overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het eindigen van de dan lopende periode.

7.3.2. Gelet op het feit dat Beurtvaartadres voor de uitvoering van deze overeenkomst afhankelijk is van haar toeleverancier, eindigt deze overeenkomst van rechtswege, mocht de distributie-, licentie- en/of onderhoudsovereenkomst voor WebDoc tussen Beurtvaartadres en haar toeleverancier om welke reden dan ook eindigen.

7.3.3. Elk der partijen heeft het recht de softwaregebruiksrecht overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is indien:

 • de wederpartij in gebreke is en ook na een schriftelijke sommatie waarbij een redelijke termijn voornakoming is gesteld, met nakoming in gebreke blijft;

 • de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge van een fusie of samenvoeging van ondernemingen.

7.4. In geval van beëindiging van de softwaregebruiksrecht overeenkomst:

7.4.1. wordt per datum van de daadwerkelijke beëindiging tevens de serviceovereenkomst beëindigd;

7.4.2. vervalt per datum van de daadwerkelijke beëindiging het eventueel nog openstaand printtegoed;

7.4.3. wordt de Gebruiker per datum van de daadwerkelijke beëindiging de toegang tot WebDoc software ontzegt;

7.4.4. worden alle door de Gebruiker ingevulde documenten 1 maand na de datum van de daadwerkelijke beëindiging verwijderd uit WebDoc;

7.4.5. worden alle openstaande bedragen direct opeisbaar per de datum van de beëindiging van de overeenkomst;

7.4.6.zullen verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht blijven, onverkort hun gelding behouden;8. Algemene voorwaarden

8.1. Op deze softwaregebruiksrecht- en serviceovereenkomst zijn van toepassing de bijgaande Modules van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder nummer

30174840
. Het betreft de Module Algemeen, Module 1 Licentie voor programmatuur, Module 4 ASP, SaaS en computerservice alsmede Module 8 Opleidingen en trainingen. Bij strijd tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de hiervoor genoemde Modules van de ICT~Office Voorwaarden alsmede tussen de Modules zelf, zal het lagere nummer voorgaan op het hogere nummer (bv. 1 gaat voor op 2)

 1. deze overeenkomst

 2. Module Algemeen

 3. Module 4 ASP, SaaS en computerservice

 4. Module 1 Licentie voor programmatuur

 5. Module 8 Opleidingen en trainingen

8.2. In aanvulling op de hiervoor genoemde ICT~Office Voorwaarden geldt dat elke aansprakelijkheidsbeperking en –uitsluiting geldt ongeacht de rechtsgrond waarop de betreffende vordering is gebaseerd en mede van toepassing is op alle vrijwaringverplichtingen en op iedere tekortkoming in de nakoming van een garantie- of hoofdverplichting In aanvulling op art. 9.5 van de hiervoor genoemde ICT~Office Voorwaarden geldt dat de kosten van de aldaar genoemde telecommunicatiefaciliteiten voor rekening van de Gebruiker komen.

8.3. De toepasselijkheid van artikel 3.3, tweede zin van Module 4 ASP, SaaS en computerservice alsmede van de artikelen 9.2 en 9.5 van Module 1 Licentie voor programmatuur wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4. De toepasselijkheid van de artikelen 6:227b en 6:227c BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover rechtens toegestaan.

9. Diverse bepalingen

9.1. Het op enig tijdstip niet afdwingen van nakoming van een verplichting uit deze softwaregebruiksrecht- en serviceovereenkomst, kan niet worden uitgelegd als het doen van afstand van enig uit deze overeenkomst voortvloeiend recht.


9.2. Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen uit hoofd van deze softwaregebruiksrechten serviceovereenkomst over te dragen aan een derde, behoudens met toestemming van de wederpartij, met dien verstande dat BEURTVAARTADRES zich voor werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst mag bedienen van derden. In het geval dat Beurtvaartadres om wat voor reden dan ook haar activiteiten in het kader van deze overeenkomst staakt, stemt de Gebruiker reeds nu voor als dan in met de overdracht van de overeenkomst aan de toeleverancier van Beurtvaartadres, indien en voor zover Beurtvaartadres en haar toeleverancier overeenstemming bereiken over een zodanige contract overname.

9.3. BEURTVAARTADRES is gerechtigd de naam van Gebruiker te publiceren als gebruiker van WebDoc.